มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

20/04/2565

วิดีโองานเสวนาวิชาการ ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยบนกระแสกติกาโลกใหม่ทางด้าน Climate Change

หัวข้อการเสวนา

  • นโยบายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการพลังงานและโครงการ ERC Sanbox ระยะที่ 2 ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร
  • ภาพรวมผลกระทบที่เกิดจากมาตรการ Climate Change
  • การพัฒนา Platform การซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ Carbon Credit ของสภาอุตสาหกรรมฯ

วิทยาการภายในงานเสวนานี้ได้แก่
ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
คุณนที สิทธิประศาสน์

ดำเนินรายการโดยคุณวิศรุต ดวงจินดา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา

เอกสารประกอบงานเสวนา 01
เอกสารประกอบงานเสวนา 02
เอกสารประกอบงานเสวนา 03