มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

CLEAN ENERGY FOR PEOPLES FOUNDATION

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (มพช) เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร ก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รู้จักกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (มพช) เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร ก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และดำเนินงานควบคู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือนโยบายภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านพลังงานหมุนเวียน
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึงเผยแพร่ความรู้และแนวความคิดในวิทยาการใหม่และส่งเสริมการศึกษาพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
  3. ติดต่อและร่วมมือกับรัฐบาล ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์การต่างๆ ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศในการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน
  4. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาวิจัยร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรการกุศลอื่น
  5. เพื่อเป็นตัวแทนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการพลังงานสะอาดและภาคประชาชนที่ได้รับ   ผลกระทบจากนโยบาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงและการบังคับที่ไม่เป็นธรรม
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับทางการเมือง

สถานที่ตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

ห้อง 1433 ชั้น 14 เลขที่ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เเขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Email : info@cep.or.th
Tel : 02-438-1195