มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (มพช)เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร ก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และดำเนินงานควบคู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือนโยบายภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านพลังงานหมุนเวียน
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึงเผยแพร่ความรู้และแนวความคิดในวิทยาการใหม่และส่งเสริมการศึกษาพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
  3. ติดต่อและร่วมมือกับรัฐบาล ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์การต่างๆ ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศในการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน
  4. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาวิจัยร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรการกุศลอื่น
  5. เพื่อเป็นตัวแทนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการพลังงานสะอาดและภาคประชาชนที่ได้รับ   ผลกระทบจากนโยบาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงและการบังคับที่ไม่เป็นธรรม
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับทางการเมือง

กิจกรรมของมูลนิธิพลังงานสะอาด

ปี 2564 

  • ปี 2564 มูลนิธิฯ มีแผนที่จะทำ แผนพลังงานรวมของประเทศ PDP ภาคประชาชน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2563

  • มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan-AEDP) ภาคประชาชน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน การเผยแพร่ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชนของมูลนิธิฯ และกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ทำให้ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจในพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดีขึ้นอย่างมีนัย 
  • มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประกวด Renewable Energy for Startup 2020 สำหรับนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาส่งแนวความคิด  ในการนำแผง Solar Flexible Thin Film  ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมต่อไป

สำนักงานใหญ่มูลนิธิ

ชั้น 8 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพ 

Back to top button