มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

07/09/2566

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) ผนึกกำลังเครือข่าย จัดงานเสวนา “ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอตุสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน” มุ่งเน้นรู้เท่าทันสถานการณ์พลังงาน ASEAN และสถานการณ์พลังงานในอนาคต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) หรือสมาคมฯ RE100 เปิดงานเสวนา “ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน” โดยเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน รวมถึง คณะผู้บริหาร จากภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา การจัดเสวนา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ได้ตระหนัก รู้เท่าทันสถานการณ์ อันเนื่องจาก Climate Change และกฎกติกา CBAM เพื่อเตรียมพร้อมกับภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ASEAN Sustainable Energy Week 2023 งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 […]

30/08/2566

งานสัมมนา ความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

งานสัมมนา ความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ถึง 15.30 น.ณ ห้อง MR 210AB ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หัวข้องานสัมมนา ภาคเช้าเวลา 10.30 – 12.00 น. ความคืบหน้าด้าน RE ของกลุ่มประเทศใน ASEANคุณนที สิทธิประศาสน์รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน RENEWABLE ENERGY IN VIETNAMดร.สุภ ไวศยารัทธ์Executive Vice PresidentSuper Energy Group-Country Director Vietnam THAILAND GRID MODERNIZATION FOR REคุณอาทิตย์ เวชกิจรองประธาน ด้านอนุรักษ์พลังงาน และ Grid Modernizationกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 15.30 น. พลังงานไฟฟ้าจากหญ้าเนเปีย (BIOGAS)คุณผจญ ศรีบุญเรืองรองประธาน […]

12/08/2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมทีมคว้ารางวัลชนะเลิศ มูลค่า สองแสนบาท จาก “โครงการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566”จัดโดย มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 200,000 บาท ทีม Greenie จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท ทีม Carbonzero จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทีม Chestnut จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทีม CC Da Rock!!! จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อม รางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท ทีม Viridis จาก […]

12/08/2566

โครงการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็กครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2566 มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมกล่าวปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาระบบการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กในธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขนส่งสาธารณะ และสถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ในการปรับตัวเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศไทยในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กล่าวว่า มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero โดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการซื้อขายคาร์บอนที่กำลังเป็นกระแสของโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้ จะเปิดโอกาศให้น้องๆ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยภาครัฐและเอกชนทั้ง 8 หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนโครงการครั้งนี้ อาทิ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก […]

09/06/2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “กรีนคาร์บอน ที่จริงใจ จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

หอการค้าไทย ร่วมกับ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด กำหนดจัดเสวนาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom และ Facebook Live จากร้านแกงกาดจริงใจ ตลาดจริงใจ จ.เชียงใหม่ นำโดย ลงทะเบียนคลิ้กที่นี่ หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้