มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

22/03/2567

สมาคม RE100 จัดประชุมใหญ่สามัญและเสวนาด้านแผนพลังงานชาติ

“NEP ของภาครัฐตอบโจทย์ความต้องการ RE100 ของภาคเอกชนได้หรือไม่ อย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานเสวนาพร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษ โดยมีการกล่าวถึงแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของพลังงานไทยที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยมีจุดประสงค์หลักคือ 1.สนับสนุนการผลิตพลังงานสะอาด 2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ต่อจากนั้นได้มีการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร – นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงมาตรการสำคัญAEDPและมาตรการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2567-2580 – นายปวิศ เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก – นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กล่าวถึงความท้าทายของภาคธุรกิจไทยเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Business การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ – นายชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน ได้ให้ความสำคัญของบทบาทของหน่วยงานต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานในปัจจุบัน – ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีการกล่าวถึงแผนและนโยบายที่จะทำให้คาร์บอนเครดิตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเรื่องราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม – นายนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงนโยบายทางด้านนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็น Net Zero  และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีนายอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินรายการ […]

31/10/2566

เชิญร่วมการเเข่งขัน GOLF RE OPEN 2023 : Carbon Neutral Event

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เเละสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) จัดการเเข่งขัน “Golf RE OPEN 2023 : Carbon Neutral Event” 🗓️ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566⏰ SHOTGUN Start 12.00 น.🚩 ณ สนามกอล์ฟ Windsor Park and Golf Club เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 🏆รางวัล HOLE IN ONE ทองคำมูลค่า 2 บาท‼️👉 ทีม VIP 55,000(ของที่ระลึก + รถกอล์ฟ 1 คัน ต่อ 1 ท่าน) 👉 ทีมทั่วไป 35,000(ของที่ระลึก + รถกอล์ฟ 1 คัน […]

05/10/2566

กิจกรรมเสวนา Micro Modular Reactor (MMR) และพิธีปิดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมพิเศษเสวนา Micro Modular Reactor (MMR) เตาปฏิกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก ทางเลือกพลังงานสะอาด สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในอนาคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ให้เกียรติร่วมต้อนรับวิทยากรร่วมเสวนา MMR ได้แก่ ซึ่งกิจกรรมนี้ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยร่วมต่างๆ ดำริที่จะให้มีกิจกรรมเสริม ในการอบรมหลักสูตร ETC ทุกรุ่น โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็ม สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆด้านพลังงานให้แก่ผู้เข้าอบรม เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากหัวข้อการอบรม ทั้ง 6 modulesประเด็นที่น่าสนใจ จากการเสวนา ในวันนี้ ประกอบด้วย หลังจาก จบการเสวนาแล้วคณะผู้จัดการอบรม ยังได้รับเกียรติจาก คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคม RE100 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และกล่าวปิดการอบรม นอกเหนือจากกิจกรรมเสวนาแล้ว คณะผู้จัด ได้เรียนเชิญผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้ง ในรุ่นที่ […]

07/09/2566

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) ผนึกกำลังเครือข่าย จัดงานเสวนา “ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอตุสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน” มุ่งเน้นรู้เท่าทันสถานการณ์พลังงาน ASEAN และสถานการณ์พลังงานในอนาคต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) หรือสมาคมฯ RE100 เปิดงานเสวนา “ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน” โดยเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน รวมถึง คณะผู้บริหาร จากภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา การจัดเสวนา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ได้ตระหนัก รู้เท่าทันสถานการณ์ อันเนื่องจาก Climate Change และกฎกติกา CBAM เพื่อเตรียมพร้อมกับภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ASEAN Sustainable Energy Week 2023 งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 […]

30/08/2566

งานสัมมนา ความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

งานสัมมนา ความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ถึง 15.30 น.ณ ห้อง MR 210AB ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หัวข้องานสัมมนา ภาคเช้าเวลา 10.30 – 12.00 น. ความคืบหน้าด้าน RE ของกลุ่มประเทศใน ASEANคุณนที สิทธิประศาสน์รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน RENEWABLE ENERGY IN VIETNAMดร.สุภ ไวศยารัทธ์Executive Vice PresidentSuper Energy Group-Country Director Vietnam THAILAND GRID MODERNIZATION FOR REคุณอาทิตย์ เวชกิจรองประธาน ด้านอนุรักษ์พลังงาน และ Grid Modernizationกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 15.30 น. พลังงานไฟฟ้าจากหญ้าเนเปีย (BIOGAS)คุณผจญ ศรีบุญเรืองรองประธาน […]

12/08/2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมทีมคว้ารางวัลชนะเลิศ มูลค่า สองแสนบาท จาก “โครงการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566”จัดโดย มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 200,000 บาท ทีม Greenie จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท ทีม Carbonzero จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทีม Chestnut จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทีม CC Da Rock!!! จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อม รางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท ทีม Viridis จาก […]