คณะกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

คณะกรรมการของมูลนิธิประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการ

คุณกวิน ทังสุพานิช

คุณกวิน ทังสุพานิช

ประธานกรรมการ
คุณนที สิทธิประศาสน์

คุณนที สิทธิประศาสน์

รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

กรรมการ
คุณสุวัฒน์ กมลพนัส

คุณสุวัฒน์ กมลพนัส

กรรมการ
คุณสมโภชน์ อาหุนัย

คุณสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการ
คุณทวี จงควินิต

คุณทวี จงควินิต

กรรมการ
คุณอาทิตย์ เวชกิจ

คุณอาทิตย์ เวชกิจ

กรรมการ
คุณผจญ ศรีบุญเรือง

คุณผจญ ศรีบุญเรือง

กรรมการ
คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

กรรมการ
คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย

คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย

กรรมการและเหรัญญิก
ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

กรรมการและเลขาธิการ

คณะที่ปรึกษา

ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์

ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
คุณวิวัฒน์ โฆษิตสกุล

คุณวิวัฒน์ โฆษิตสกุล

ที่ปรึกษาด้านคาร์บอน
คุณพีรศุษม์ ธีระโกเมน

คุณพีรศุษม์ ธีระโกเมน

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

ติดต่อประสานงาน

นางอังศนา ชีวะดุษฎี

นางอังศนา ชีวะดุษฎี

Back to top button