มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

24/03/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 – 15:30 น.
ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4

หัวขัอเสวนา

  • Thailand Taxonomy ตอบโจทย์เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • แนวทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอน
  • Climate Change ที่กระทบภาคอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมของไทยต่อมาตรการ CBAM
  • การสนับสนุนของภาครัฐแก่อุตสาหกรรมไทยจากผลกระทบ Climate change
  • การปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ร่วมเสวนา

คุณธาริฑธิ์​ ปั่นเปี่ยมรัษฏ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณณัฐกร อุเทนสุด
กรรมสรรพสามิต

คุณรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด