มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

05/10/2566

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมพิเศษเสวนา Micro Modular Reactor (MMR) เตาปฏิกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก ทางเลือกพลังงานสะอาด สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในอนาคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ให้เกียรติร่วมต้อนรับวิทยากรร่วมเสวนา MMR ได้แก่

 1. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
  CEO Myandawei Industrial Estate Company Limited
 2. Mr.James Voss
  Managing Director USNC AUSTRALIA PTY LTD
 3. คุณทวี จงควินิต
  เลขาธิการ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100)
  และผู้ดำเนินรายการโดย คุณวิศรุต ดวงจินดา เลขาธิการ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

ซึ่งกิจกรรมนี้ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยร่วมต่างๆ ดำริที่จะให้มีกิจกรรมเสริม ในการอบรมหลักสูตร ETC ทุกรุ่น โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็ม สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆด้านพลังงานให้แก่ผู้เข้าอบรม เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากหัวข้อการอบรม ทั้ง 6 modules
ประเด็นที่น่าสนใจ จากการเสวนา ในวันนี้ ประกอบด้วย

 • MMR คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีนี้?
 • ข้อดี ข้อพึงระวัง ปัญหาอุปสรรค สำหรับประเทศไทย
 • การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ การยอมรับของสังคม
 • แนวทางการส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ในภาคอุตสาหกรรม
 • ทางเลือกสำหรับการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

หลังจาก จบการเสวนาแล้วคณะผู้จัดการอบรม ยังได้รับเกียรติจาก คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคม RE100 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และกล่าวปิดการอบรม

นอกเหนือจากกิจกรรมเสวนาแล้ว คณะผู้จัด ได้เรียนเชิญผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้ง ในรุ่นที่ 1,2,3 และรุ่นที่ 4 ร่วมกิจกรรม ETC Networking ในภาคค่ำ เพื่อสังสรรค์แลกเปลี่ยนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งมาจากภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหาร ของหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรม ในหลักสูตรนี้

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมเสวนา