กิจกรรมของมูลนิธิพลังงานสะอาด

ปี 2564 

  • ปี 2564 มูลนิธิฯ มีแผนที่จะทำ แผนพลังงานรวมของประเทศ PDP ภาคประชาชน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2563

  • มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan-AEDP) ภาคประชาชน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน การเผยแพร่ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชนของมูลนิธิฯ และกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ทำให้ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจในพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดีขึ้นอย่างมีนัย 
  • มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประกวด Renewable Energy for Startup 2020 สำหรับนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาส่งแนวความคิด  ในการนำแผง Solar Flexible Thin Film  ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมต่อไป
Back to top button