มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

30/08/2566

งานสัมมนา ความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 
เวลา 10.30 น. ถึง 15.30 น.
ณ ห้อง MR 210AB ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หัวข้องานสัมมนา

ภาคเช้าเวลา 10.30 – 12.00 น.

ความคืบหน้าด้าน RE ของกลุ่มประเทศใน ASEAN
คุณนที สิทธิประศาสน์
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

RENEWABLE ENERGY IN VIETNAM
ดร.สุภ ไวศยารัทธ์
Executive Vice President
Super Energy Group-Country Director Vietnam

THAILAND GRID MODERNIZATION FOR RE
คุณอาทิตย์ เวชกิจ
รองประธาน ด้านอนุรักษ์พลังงาน และ Grid Modernization
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 15.30 น.

พลังงานไฟฟ้าจากหญ้าเนเปีย (BIOGAS)
คุณผจญ ศรีบุญเรือง
รองประธาน ด้านพลังงานก๊าซขีวภาพ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

SUSTAINABLE AVIATION FUEL (SAF)
ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช
รองประธาน ด้านไบโอฟูเอล
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

LIQUID BIOMETHANE (LBM)
คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร
กรรมการบริษัท กรีนเอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด

HYDROGEN TREND IN THAILAND
ดร.ธนา ศรชำนิ
ผู้จัดการ สถาบันนวัตกรรม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สนใจลงทะเบียน

สมาชิก RE100 คลิ้กที่นี่
ผู้สนใจทั่วไป คลิ้กที่นี่