มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

30/06/2566

ตามที่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ได้โดยคลิ้กที่รายการด้านล่างนี้

Thailand Taxonomy Phase 1 (ภาษาไทย)

Thailand Taxonomy แนวทางการนำไปใช้ในธุรกิจ กรณีศึกษา และคำถามที่พบบ่อย

Thailand Taxonomy Excel Spreadsheet (ภาษาไทย)

Thailand Taxonomy Phase 1 (English)

Thailand Taxonomy Business User Guide (English)

Thailand Taxonomy Excel Spreadsheet (English)