มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือนโยบายภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านพลังงานหมุนเวียน
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึงเผยแพร่ความรู้และแนวความคิดในวิทยาการใหม่และส่งเสริมการศึกษาพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
  3. ติดต่อและร่วมมือกับรัฐบาล ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์การต่างๆ ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศในการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน
  4. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาวิจัยร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรการกุศลอื่น
  5. เพื่อเป็นตัวแทนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการพลังงานสะอาดและภาคประชาชนที่ได้รับ   ผลกระทบจากนโยบาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงและการบังคับที่ไม่เป็นธรรม
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับทางการเมือง