มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

12/08/2566

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 200,000 บาท

ทีม Greenie จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท

ทีม Carbonzero จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท

ทีม Chestnut จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท

ทีม CC Da Rock!!! จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อม


รางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

ทีม Viridis จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล


รางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

ทีม Steve จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

ทีม Deviate จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม