มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

05/08/2566

ตามหา “คนมีไฟ” ที่มีใจอาสาและปรารถนาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โครงการ “คนมีไฟ” จะติดตั้งให้หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการติดตั้งระบบฯ ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ของหน่วยงานได้

อยากร่วมจุดไฟไปด้วยกัน อ่านเงื่อนไขการสมัครเลย!

1. ผู้สมัครต้องเป็น หน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงาน…

– ด้านการศึกษา และ/หรือ

– ด้านสาธารณสุข และ/หรือ

– ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผู้สมัครต้องส่งแผนงานพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกรอบระยะเวลา 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ขอให้นำเสนอแผนงานว่าจะนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการติดตั้งระบบฯ ของโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในรอบพื้นที่หน่วยงานของผู้สมัครอย่างไร

3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 30 kW ต่อแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขการนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯ จากโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแผนงานที่ผู้สมัครเสนอ

เปิดรับสมัคร
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://shorturl.asia/vMiwp

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
https://shorturl.asia/uA9La

ช่องทางติดต่อสื่อสาร
โทร 097-150-5161
Line : konmeefai
Email: gpsc.csr@gmail.com