มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

22/03/2567

“NEP ของภาครัฐตอบโจทย์ความต้องการ RE100 ของภาคเอกชนได้หรือไม่ อย่างไร”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานเสวนาพร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษ โดยมีการกล่าวถึงแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของพลังงานไทยที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยมีจุดประสงค์หลักคือ 1.สนับสนุนการผลิตพลังงานสะอาด 2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

ต่อจากนั้นได้มีการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร

– นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงมาตรการสำคัญAEDPและมาตรการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2567-2580

– นายปวิศ เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

– นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กล่าวถึงความท้าทายของภาคธุรกิจไทยเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Business การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

– นายชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน ได้ให้ความสำคัญของบทบาทของหน่วยงานต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานในปัจจุบัน

– ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีการกล่าวถึงแผนและนโยบายที่จะทำให้คาร์บอนเครดิตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเรื่องราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม

– นายนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงนโยบายทางด้านนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็น Net Zero  และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก

โดยมีนายอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินรายการ

ไฟล์นำเสนอของวิทยากรและคลิปวีดีโอ

ไม่มีไฟล์ Presentation