มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

04/04/2566

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมแถลงข่าวประเด็น “Utility Green Tariff (UGT)” อีกทั้งได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย” และกิจกรรม ETC Networking ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีในการเสวนาหัวข้อ “COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย” กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญของโลก ที่ต้องการความร่วมมือของประชาคมโลกร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง สภาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเร่งสร้างองค์กรความรู้ในภาคอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

ซึ่งภายในงานเสวนาดังกล่าวมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

1. นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “Thailand Taxonomy ตอบโจทย์ เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร”

2.นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ในหัวข้อ “แนวทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอน”

3.นายรัชวิทญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ปฏิบัติราชการประจำที่ส่วนกลาง) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “Climate Change ที่กระทบภาคอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมของไทยต่อมาตรการ CBAM”

4.คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก กองประสานงานจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “การสนับสนุนของภาครัฐแก่อุตสาหกรรมไทยจากผลกระทบ Climate Change” และ

5.ดร.ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในหัวข้อ “การปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมี น.ส.สิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

สำหรับการจัดกิจกรรมสุดท้าย ได้แก่ ETC Networking ที่เชิญบรรดาผู้ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Energy Transition & Climate Change management มาพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายๆ หน่วยงานได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ